Return to Index

 

5-Valve AC Mains Sets

Amplion Six AC S4VB S4VB 354V PM256 PM256 DW3
Cardinal MM4V MM4V 904V Pen4V Pen4V DW3
Columbia 304AC S4V S4V S4V 104V ACO64 DW2
Fox Console (634) S4VB S4VB 354V 354V PM24B DW3
Fox Table Model (633) S4VB S4VB 354V 354V PM24B DW3
Magnex Exponential 5 MM4V MM4V 354V 354V ACO64 DW3
Ottawa 6 S4VB S4VB 354V 354V ACO64 DW3
Philips 630A S4VB S4VB 244V 244V PM24A DW2
Philips 720A S4VB S4VB 244V 244V PM24A DW2
Philips 2653 PM13 PM13 PM3D PM24DC PM24DC
Wates Future 6 MM4V MM4V 354V 354V ACO64 DW3
Wireless World The WW Modern Straight Five MM4V MM4V 354V DO24 DW4